Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039

Өргөдөл гаргах загвар

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ

 

Өргөдөл гаргагч: ...........................овогтой ...............................  рд: .............................

ХАЯГ: Орхон аймгийн........................сумын ......................багийн ..........................тоот

Утас:...........................

Уригдагч тал: .................................овогтой ...............................  рд: .............................

ХАЯГ: Орхон аймгийн........................сумын .................... багийн ..........................тоот

Утас:............................

            Маргааны агуулга:..................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

            Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

Өргөдөлд хавсаргасан баримт.

1...................................................

2...................................................

3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Бүгд..... хуудас баримт хавсаргав.
 

Өргөдөл гаргасан..............................................

 

 

Өргөдөл 2 хувь

Улсын тэмдэгтийн хураамж Төрийн банкны 130000801681 тоот дансанд 30,000 төгрөг,

Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар,

Хүүхдүүдийн гэрчилгээний хуулбар,

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Хэрэгцээт веб линк