Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Өргөдөл гаргах загвар

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН

ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ

 

Өргөдөл гаргагч: ...........................овогтой ...............................  рд: .............................

ХАЯГ: Орхон аймгийн........................сумын ......................багийн ..........................тоот

Утас:...........................

Уригдагч тал: .................................овогтой ...............................  рд: .............................

ХАЯГ: Орхон аймгийн........................сумын .................... багийн ..........................тоот

Утас:............................

            Маргааны агуулга:..................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

            Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

Өргөдөлд хавсаргасан баримт.

1...................................................

2...................................................

3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Бүгд..... хуудас баримт хавсаргав.
 

Өргөдөл гаргасан..............................................

 

 

 

Хэрэгцээт веб линк